การเริ่มต้นเดินทางสู่การค้นพบของท่าน

ขอขอบคุณที่ท่านให้ความสนใจในโครงการนักเรียนนานาชาติของเขตการศึกษาเดลต้า และเรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อนรับท่านเข้าเรียนในหลักสูตรของเรา

 

แบบฟอร์มใบสมัคร (PDF)

Online Application

 

ขั้นตอนที่ 1:

  • ส่งแบบฟอร์มใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์
  • พร้อมแนบเอกสารตัวจริงและสำนาที่ได้รับการรับรองแล้วของใบรับรองผลการศึกษาในช่วงสองปีสุดท้ายของท่าน (เอกสารต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ)
  • จัดส่งค่าสมัครเรียนจำนวน 200 เหรียญแคนาดา ซึ่งไม่สามารถเรียกเงินคืนได้

หากท่านไม่ต้องการใช้บริการที่พักแบบโฮมสเตย์ กรุณากรอกแบบฟอร์มแสดงการสละสิทธิใช้บริการโฮมสเตย์ซึ่งรวมอยู่ในชุดเอกสารการสมัครเรียนส่งมาด้วย

ขั้นตอนที่ 2:

ส่งเอกสารข้างต้นทางโทรสารหมายเลข 1-604-952-5383หรือ สแกนเอกสารแล้วส่งทางอีเมลที่ study@GoDelta.ca หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ไปที่ International Programs, 4585 Harvest Drive, Delta, BC, Canada, V4K 5B4

เขตการศึกษาจะแจ้งให้นักเรียนทราบถึงผลการตอบรับเข้าเรียน และออกเอกสารแจ้งค่าเล่าเรียน ค่าประกันการรักษา พยาบาล รวมทั้งค่าบริการจัดหาที่พักแบบโฮมสเตย์ (ถ้าต้องการใช้บริการ) ภายในสองวันนับจากวันที่ได้รับชุดเอกสารการสมัครเรียน

OR

Apply online here:  Online Application

ขั้นตอนที่ 3:

กรุณาชำระเงินเต็มจำนวน

นักเรียนต้องมีผู้ปกครองที่ได้รับมอบหมายคอยดูแล (เขตการศึกษาจะทำหน้าที่เป็นผู้ปกครองให้กับนักเรียนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ตราบเท่าที่นักเรียนลงทะเบียนเข้าร่วมในโครงการโฮมสเตย์ของเขตการศึกษาเดลต้า) หรือจะเป็นผู้ปกครองจากที่อื่นก็ได้ – โดยโปรดส่งข้อมูลเกี่ยวกับผู้ปกครองที่ได้รับมอบฉันทะของนักเรียนไปยังที่อยู่ข้างต้น

ขั้นตอนที่ 4:

เมื่อเราได้รับการชำระเงินครบตามจำนวนแล้ว เราจะ:

  • ออกหนังสือตอบรับ (LOA)
  • จัดส่งเอกสารแสดงการเป็นผู้ปกครองที่ได้รับมอบฉันทะของเขตการศึกษา
  • จัดส่งใบเสร็จรับเงิน

ขั้นตอนที่ 5:

นักเรียนจะต้องยื่นขอรับวีซ่านักเรียนที่สถานทูตแคนาดา/สถานกงสุลแคนาดา/สำนักงานข้าหลวงใหญ่ของแคนาดา ในประเทศที่พำนักอยู่ เพื่อใช้ในการเดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศแคนาดา

เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นขอวีซ่านักเรียนรวมถึง:

  • หนังสือตอบรับเข้าเรียนอย่างเป็นทางการจากเขตการศึกษาเดลต้า
  • ใบเสร็จรับเงิน
  • เอกสารแสดงการเป็นผู้ปกครอง (รวมทั้งเอกสารยินยอมจากบิดา-มารดาในการแต่งตั้งผู้ปกครอง)
  • หลักฐานแสดงฐานะทางการเงินที่เพียงพอต่อการรักษาสถานภาพนักเรียนเป็นเวลาหนึ่งปี นับจากกำหนดนัดสัมภาษณ์

สถานทูตแคนาดาในบางประเทศอาจต้องการข้อมูล/เอกสารเพิ่มเติมสำหรับดำเนินการออกวีซ่า และนักเรียนยังจะต้องผ่านการตรวจสุขภาพด้วย

เป็นความรับผิดชอบของนักเรียนที่จะต้องจัดทำวีซ่านักเรียน ซึ่งนักเรียนนานาชาติที่ไม่มีวีซ่านักเรียนอาจไม่ได้เข้าเรียนในหลักสูตรหนึ่งปีที่ได้รับหน่วยกิตทางด้านวิชาการของโรงเรียนในเขตเดลต้า

การต่ออายุวีซ่า:

เขตการศึกษาจะให้ความช่วยเหลือนักเรียนในการต่ออายุ วีซ่านักเรียน หากนักเรียนสมัครเรียนต่อในเขตการศึกษาเดลต้าหลังจากสำเร็จการศึกษาปีแรกแล้ว ค่าธรรมเนียมในการขอต่อวีซ่าเป็นเงิน 150 เหรียญแคนาดา

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยื่นขอวีซ่านักเรียน หรือการเรียนในแคนาดา กรุณาดูจาก:

http://www.cic.gc.ca/english/study/index.asp

http://studyinbc.com/

 

วิธีการชำระเงินค่าเล่าเรียน

ค่าใช้จ่ายต่างๆ สามารถเลือกชำระได้โดย :

1. โอนเงินผ่านธนาคาร :

Delta School District
International Student Program
Bank #003
Transit #02800
Acct #000-003-4
Swift Code: ROYCCAT2
Royal Bank of Canada
5231 - 48 Avenue
Delta BC V4K 1W4

หรือ

2. ชำระด้วยเช็คที่ธนาคารรับรอง หรือตั๋วแลกเงินของธนาคาร : สั่งจ่ายแก่ Delta School District International Student Program และส่งไปที่ 4585 Harvest Drive, Delta, BC, Canada, V4K 5B4